Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
210413
61203
58348
57380
50190
46014
44712
39037
33504
31042
29528
28115
26708
26692
26519
25477
21472
21409
19787
16088
14971
13852
12755
10073
10044
8699
8621
7269
6684
5830
4801
4217
3323
3115
2801
2010
1909
1088
603
563
512
385
331
312
181
157
93
37

 
5
3
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (4 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (95 %)
 • Nikad :(

   (1 %)