Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
218183
61937
59031
58880
51027
47862
45999
39243
33594
31914
30358
28412
26859
26853
26808
25746
21520
21513
19847
16247
14990
14313
12949
10868
10212
8784
8747
7559
6846
6046
4807
4377
3348
3127
2823
2053
1915
1093
605
566
534
387
345
321
186
184
96
37

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (6 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (92 %)
 • Nikad :(

   (1 %)