Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
229525
63940
60431
59683
51934
50041
47004
40173
33697
32501
31535
28615
27182
26955
26903
25952
21622
21590
19889
16560
15059
14658
13098
11691
10543
8855
8804
7940
7017
6353
4815
4434
3467
3136
2845
2143
1921
1096
658
608
569
567
392
340
225
185
147
51

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (5 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (92 %)
 • Nikad :(

   (1 %)