Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
217515
61930
59003
58767
50984
47691
45902
39231
33590
31911
30298
28401
26850
26811
26806
25742
21517
21510
19846
16243
14990
14312
12938
10787
10177
8782
8747
7559
6835
6043
4807
4378
3342
3127
2823
2053
1915
1093
605
566
532
387
345
321
184
184
96
37

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (6 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (92 %)
 • Nikad :(

   (1 %)