Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
213470
61557
58517
57761
50473
46664
45084
39073
33527
31172
29818
28204
26750
26743
26652
25548
21491
21429
19817
16145
14981
13929
12805
10247
10086
8725
8681
7355
6713
5847
4802
4281
3331
3124
2806
2033
1912
1090
603
563
526
386
338
312
181
166
94
37

 
5
3
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (3 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (95 %)
 • Nikad :(

   (0 %)