Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
213955
61609
58575
57870
50529
46823
45201
39087
33531
31323
29931
28232
26764
26752
26686
25596
21491
21433
19823
16149
14981
13934
12814
10348
10094
8731
8695
7360
6732
5848
4804
4289
3331
3126
2806
2034
1914
1091
603
563
526
386
338
312
181
168
94
37

 
5
3
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (4 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (94 %)
 • Nikad :(

   (0 %)