Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
221318
62391
59268
59221
51217
48461
46203
39793
33632
32145
30617
28462
26964
26876
26819
25809
21551
21539
19858
16312
14992
14419
13001
11095
10310
8800
8763
7673
6883
6089
4811
4384
3370
3128
2830
2073
1916
1095
605
566
541
418
387
321
197
185
106
50

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (6 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (92 %)
 • Nikad :(

   (1 %)