Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
215406
61854
58790
58293
50724
47207
45518
39125
33556
31578
30177
28313
26806
26786
26734
25660
21501
21483
19834
16229
14988
14069
12862
10537
10153
8761
8740
7428
6777
5905
4807
4333
3336
3126
2812
2036
1915
1093
605
564
528
386
343
316
182
175
96
37

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (2 %)
 • Rijetko

   (5 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (93 %)
 • Nikad :(

   (0 %)