Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
215173
61808
58743
58190
50682
47147
45478
39117
33555
31562
30121
28309
26800
26784
26730
25653
21501
21471
19833
16225
14986
14057
12853
10470
10139
8757
8740
7394
6764
5904
4807
4328
3334
3128
2812
2036
1915
1093
605
564
527
386
343
316
182
175
95
37

 
5
3
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (5 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (94 %)
 • Nikad :(

   (0 %)