Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
232691
64407
60908
59864
52145
50657
47341
40255
33705
32540
31642
28657
27255
26985
26940
25998
21640
21601
19894
16698
15074
14725
13162
11784
10624
8870
8829
8212
7058
6473
4815
4447
3493
3136
2856
2174
1926
1097
672
608
588
569
392
342
230
185
151
51

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (5 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (92 %)
 • Nikad :(

   (1 %)