Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
225091
63436
59848
59440
51594
49148
46571
40041
33663
32417
31272
28544
27073
26906
26840
25868
21579
21575
19873
16385
15029
14530
13049
11442
10447
8838
8783
7832
6955
6204
4813
4404
3446
3132
2845
2120
1917
1095
607
602
566
560
390
329
211
185
139
51

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (5 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (92 %)
 • Nikad :(

   (2 %)