Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
215603
61893
58835
58413
50786
47275
45599
39141
33570
31693
30200
28335
26820
26795
26761
25702
21506
21491
19836
16234
14989
14202
12886
10570
10158
8772
8743
7443
6793
6029
4807
4359
3338
3127
2812
2040
1915
1093
605
566
528
387
343
319
183
177
96
37

 
5
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (5 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (93 %)
 • Nikad :(

   (0 %)