Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
208385
61085
58200
57104
50015
45564
44456
38949
33488
30988
29451
28084
26683
26677
26453
25447
21463
21402
19782
16080
14963
13812
12719
10037
10022
8688
8596
7175
6644
5819
4799
4124
3319
3114
2788
1998
1908
1085
601
563
510
384
329
312
174
151
92
37

 
5
3
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (1 %)
 • Rijetko

   (4 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (95 %)
 • Nikad :(

   (1 %)