Najnoviji titlovi
Zadnji titlovi na bilo kojem jeziku poredani po datumu
Najnoviji titlovi za filmove na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
Najnoviji titlovi za serije na tvom jeziku
Zadnji titlovi na jeziku koji ste odabrali u vašem profilu, poredani po datumu
208149
61072
58188
57050
49995
45521
44426
38943
33486
30976
29448
28080
26683
26673
26448
25442
21462
21402
19782
16080
14962
13809
12714
10036
10021
8685
8596
7172
6641
5819
4799
4114
3319
3114
2784
1997
1908
1085
601
563
509
384
329
312
174
150
92
37

 
5
3
 
Anketa
  Koliko često koristite podnapisi.net za skidanje titlova?
 • Samo kada ju Google izbaci kao rezultat

   (0 %)
 • Rijetko

   (4 %)
 • Prvo tražim ovdje! <3

   (95 %)
 • Nikad :(

   (1 %)